Elektrikli Araçlara İlişkin Şarj Hizmeti Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayımlandı!
Yazan: Ayça Türkoğlu | 15 Nisan 2022

2 Nisan 2022 tarihli 31797 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Şarj Hizmeti Yönetmeliği (‘’Yönetmelik’’) ile elektrikli araçlara yönelik elektrik enerjisinin temini için şarj ünitelerinin ve şarj istasyonlarının kurulumu, işletilmesi ve şarj hizmetinin sunulmasına ilişkin usul ve esaslar düzenleme alanı bulmaktadır.

Yönetmelik’te düzenlendiği üzere şarj ağı işletmeciliği için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (‘’EPDK’’) yapılacak başvuru ile lisans alınması gerekmektedir. Söz konusu lisans başvurusunda bulunacak tüzel kişilerin; Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim şirket ya da limited şirket olarak kurulmuş olması gerekmektedir. Bununla birlikte, kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından yapılan başvurular hariç, tüzel kişilerin asgari sermayesinin EPDK tarafından belirlenen 4.500.000-TL tutarından az olmaması zorunludur. Lisans başvurusu yapacak tüzel kişinin anonim şirket olarak kurulmuş olması halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamının nama yazılı olması ve şirketin borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay çıkarmaması zorunluluğu söz konusudur.

EPDK tarafından verilecek lisanslar en fazla 49 yıllığına verilebilmekte olup lisans sahibinin talebi üzerine lisans süresi EPDK tarafından yapılacak değerlendirme kapsamında uzatılabilmektedir.

Lisans sahibi şarj ağı işletmecisinin, lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde en az 50 (elli) adet şarj ünitesinden ve en az 5 (beş) farklı ilçedeki şarj istasyonundan oluşacak şekilde şarj ağını oluşturması gerekmektedir. Şarj ağında yer alan şarj ünitelerinin en az yüzde beşi ile Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğu altında bulunan otoyollar ve devlet yollarında yer alan şarj ünitelerinin en az yüzde ellisinin DC 50 kW ve üzeri güçteki şarj ünitesi niteliğinde olması zorunludur.

Şarj ağı işletmeci lisansı bulunan lisans sahipleri; ülke genelinde şarj hizmeti sunma, şarj istasyonu kurma ve işletme, düzenlediği sertifikalar kapsamında şarj istasyonu kurdurma ve işlettirme haklarına sahip olmaktalardır. İlgili Yönetmelik ile şarj istasyonlarının kurulumuna ilişkin standartlar düzenleme alanı bulurken; hiçbir gerçek veya tüzel kişi yürürlükteki mevzuat veya standartlara aykırı olarak şarj istasyonunda elektrikli aracın şarj edilmesi için elektrik enerjisi sağlayamayacağı veya şarj ekipmanının kullanımına izin veremeyeceği de düzenleme altına alınmıştır. Şarj istasyonlarının şarj hizmeti verebilmesi için ayrıca İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olması gerekmektedir. 

Şarj istasyonlarının elektrik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisi kurulabilmektedir.

İlgili Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 (dört) ay içerisinde halihazırda şarj hizmeti sağlayan kişilerin durumlarını Yönetmelik’e uygun hale getirmesi gerekmektedir.

EPDK tarafından yayımlanan Şarj Ağı İşletmeci Lisansı İşlemleri ile İlgili Başvuralara İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde “Şarj Ağı İşletmeci Lisansı” almak isteyen tüzel kişilerin lisans başvurularının 18.04.2022 tarihinden itibaren alınmasına karar verilmiştir.  

Sonuç olarak, araç sektöründeki değişim ile birlikte elektrikli araçların günden güne hızla artması söz konusu alanın düzenlenmesi zaruriyetini doğurmuştur. Bu kapsamda, 21.12.2021 tarihinde 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nda yapılan değişiklik ile şarj hizmetlerine ilişkin hususlar düzenleme alanı bulurken; elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlandığı şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj ağına bağlı şarj istasyonlarının işletilmesi ile şarj hizmetinin sunulmasına ilişkin usul ve esasları Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Şarj Ağı İşletmecisi Lisansı almak isteyen tüzel kişiler ilgili Yönetmelik hükümlerine tabii olurken, halihazırda şarj ağı hizmeti sağlayan kişilerin durumlarını süresi içinde Yönetmelik’e uygun hale getirmesi hususuna dikkat edilmesi tavsiye edilmektedir.

Paylaş: